รายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนเฉพาะความพิการ
โรงเรียนเฉพาะความพิการที่เข้าแข่งขันระดับชาติ
มีปัญหา หรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสุภรณ์  บุญมีรอด  089-2003082
2. นางวราภรณ์  เมฆขาว  081-9116014
3. นางสาวสุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล 081-8268449
4. นางพัทนรินทร์  อินต๊ะวิกุล 081-7240250 
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 19:19 น.