คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (การศึกษาพิเศษ)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (การศึกษาพิเศษ)
วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 16:03 น.