เปลี่ยนแปลง/เพิ่มข้อมูลเกณฑ์การแข่งขัน
จากมติที่ประชุม 21 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มข้อมูล ในการแข่งขัน 3 รายการต่อไปนี้
1. การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ใช้เกณฑ์การ​ให้คะแนนแบบเดียวกับประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
2. การแข่งขันวาดภาพระบายสีชอล์ค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ใช้หัวข้อวาดภาพ "ประเทศไทยที่รัก"
3. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน ข้อ 4.3 ข้อย่อย การจัดองค์ประกอบของชิ้นงาน จาก 15 เป็น 10 คะแนน
วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 18:09 น.